10-10-2023

Tussentijdse opzegging verzekering moet zorgvuldig gebeuren

X heeft sinds 2014 een rechtsbijstandverzekering bij Univé. In 2017 ontvangt X van Univé een brief waarin hij door Univé wordt gewezen op zijn claimgedrag. Univé wijst X er op dat hij meer dan gemiddeld een beroep doet op rechtsbijstand. Als dit in de toekomst niet wijzigt kan dit tot gevolg hebben dat de dekking van de verzekering wordt beperkt of dat er een tussentijdse opzegging van de verzekering door Univé volgt.

Opzegging verzekering

Nadat X opnieuw vijf zaken bij Univé had gemeld, heeft Univé hem in 2019 nogmaals een vergelijkbaar bericht gestuurd. Inclusief een overzicht van de claim meldingen. Nadat X hierna nogmaals een melding heeft gedaan, was voor Univé de maat vol. In november 2019 heeft zij de rechtsbijstandverzekering beëindigd. Omdat X zich hierin niet kan vinden, legt hij de zaak ter beoordeling voor aan de geschillencommissie. X vordert dat Univé de opzegging ongedaan maakt en de rechtsbijstandverzekering met terugwerkende kracht herstelt.

De geschillencommissie stelt voorop dat uit de algemene voorwaarden weliswaar volgt dat Univé de verzekering kan opzeggen als er bovenmatig veel schade wordt geclaimd. Maar uit de wet (artikel 7:940 lid 3 BW) volgt dat opzegging pas kan plaatsvinden als ‘gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van de verzekeraar gevergd kan worden’. Dit brengt volgens de geschillencommissie mee dat een verzekeraar bij een tussentijdse opzegging terughoudendheid moet betrachten. Een tussentijdse opzegging heeft voor de verzekeringnemer immers vergaande consequenties. Het kan in de praktijk lastig zijn om bij een andere verzekeraar dezelfde risico’s onder te brengen. Juist als gevolg van de tussentijdse opzegging.

Opzegging gerechtvaardigd?

Om deze bevoegdheid uit te kunnen oefenen kan de verzekeraar dus niet volstaan met het afvinken van de in de polisvoorwaarden genoemde vereisten. De verzekeraar moet in het kader van de redelijkheid en billijkheid zorgvuldig overwegen of de omstandigheden wel ernstig genoeg zijn om opzegging te rechtvaardigen. Getoetst hieraan vindt de geschillencommissie dat Univé gelet op het schadeverloop van X op zich voldoende reden had om de rechtsbijstandverzekering tussentijds te beëindigen. Maar Univé moet de relatie met X desondanks toch herstellen. Want de geschillencommissie stelt vast dat Univé in de aan X gestuurde brieven duidelijker er op had moeten wijzen welke consequenties het claimgedrag van X had.

Univé heeft in de brieven slechts volstaan met het in algemene zin benoemen van de maatregelen. Namelijk dekking beperken of beëindigen van de verzekering. Maar dat vindt de geschillencommissie in dit geval onvoldoende. Univé had dus aan X moeten melden dat als zijn claimgedrag niet veranderde de verzekering zou worden beëindigd. De geschillencommissie komt daarmee tot de conclusie dat Univé de rechtsbijstandverzekering onder deze omstandigheden niet tussentijds mocht opzeggen. De vordering van X tot herstel van de rechtsbijstandverzekering wordt dus bij bindend advies toegewezen.

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel 927 | september 2023

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flink

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag