Over

De juridisch expert voor het intermediair

Algemene voorwaarden

Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden?

Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en in elke door ons behandelde zaak. In deze algemene voorwaarden leggen wij die afspraken vast.

Wie zijn wij?

Polis Advocaten B.V. (‘Polis Advocaten’) is een besloten vennootschap die tot doel heeft het beoefenen van de advocatuur. De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. 53018885.

Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die u aan ons verstrekt. Dus ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De toepasselijkheid geldt niet alleen ten opzichte van u, maar ook ten opzichte van de aan u verbonden (groeps)vennootschappen. Wij wijzen hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de hand van algemene voorwaarden waar u mogelijk naar verwijst.

Voor wie gelden deze algemene voorwaarden?

Niet alleen Polis Advocaten, maar ook alle personen die op enige wijze aan Polis Advocaten zijn verbonden en derden die bij de uitvoering van uw opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Wie neemt uw opdracht in behandeling?

Als u een opdracht verstrekt aan een bij Polis Advocaten werkzame persoon, dan beschouwen wij dat als een opdracht die u aan Polis Advocaten verstrekt. Het maakt daarbij niet uit of het de bedoeling is dat de opdracht door een specifieke persoon wordt uitgevoerd. Wij wijken daarmee af van wat is bepaald in artikel 7:404 BW. Ook wijken wij daarmee af van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt.

Verdere afspraken over uw opdracht

Wij voeren uw opdracht uitsluitend ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Wij kunnen ons bij de uitvoering van opdrachten laten bijstaan door andere dienstverleners. Uiteraard nemen wij bij het inschakelen van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Het kan zijn dat deze derden een aansprakelijkheidsbeperking (of andere beperking) hanteren. U machtigt ons om deze beperkingen namens u te aanvaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten en tekortkomingen van deze derden.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of over (de hoogte van) onze declaratie? Dan proberen wij eerst met u in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij hebben daarvoor een interne klachtenregeling. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw klacht daar voorleggen.

Hoe zit het met onze aansprakelijkheid?

Wij behandelen uw opdracht natuurlijk met de grootst mogelijke aandacht en zorg. Mochten wij toch onverhoopt een fout maken, dan geldt het volgende. Wij hebben een beroepsaansprakelijkheids-verzekering afgesloten. Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het voor de betreffende aanspraak door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico. Als (om welke reden dan ook) op grond van de hiervoor bedoelde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid in totaal beperkt tot het door ons in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 50.000,–.

Afspraken over betaling

Wij declareren maandelijks, tenzij wij met u andere afspraken maken. U moet declaraties binnen 14 dagen na dagtekening voldoen. Als u niet op tijd betaalt, mogen wij wettelijke (handels)rente in rekening brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van de declaratie.

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Onze experts

Ons team staat klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag