17-02-2023

Het door verzekerde zelf laten openstaan van de kraan is een plotseling en onvoorzien schadevoorval

In de straat van de woning van X doet zich op enig moment ’s avonds een breuk in de waterleiding voor. Via de buurtapp wordt X hierop geattendeerd en wordt aangekondigd dat het water zou worden afgesloten. X poogt kort hierop nog een glas water te tappen. Tevergeefs, omdat de druk al van de leiding was. X verzuimde hierop om de kraan dicht te draaien en gaat vervolgens naar bed.

Waterschade

Later die nacht waren de werkzaamheden afgerond en is de druk weer op de leiding gezet. De volgende ochtend constateerde X dat er forse waterschade was in zijn woning. De kraan had enkele uren gelopen. De gootsteen kon overstromen omdat X de stop in de gootsteen had laten zitten. De schade van X is begroot op ruim € 9.000,-.

X claimt deze schade op zijn inboedelverzekering bij Unigarant. Maar deze wijst dit van de hand. Volgens Unigarant is er volgens de polisvoorwaarden alleen dekking bij schade die ‘plotseling, onvoorzien en onverwacht’ heeft plaatsgevonden. Anders dan X is Unigarant van mening dat sprake is van een normaal te verwachten gebeurtenis. Namelijk: iemand die de kraan open laat staan met de stop in de gootsteen had moeten voorzien dat dit tot een overstroming met waterschade tot gevolg zou leiden.

Onvoorzien en onverwacht

De geschillencommissie gaat in deze lezing echter niet in mee. De geschillencommissie stelt voorop dat de uitleg van de voorwaarden van de inboedelverzekering in beginsel aan de hand van objectieve factoren moet geschieden. Vervolgens stelt de geschillencommissie, onder verwijzing naar de jurisprudentie, vast dat de woorden ‘onvoorzien’ en ‘onverwacht’ gelijk te stellen zijn en als betekenis hebben datgene “waarmee de verzekerde geen rekening heeft gehouden”.

Oftewel: in dit geval gaat het om wat X verwachtte en waarmee hij rekening hield, dus een subjectieve uitleg. Het gaat er volgens de geschillencommissie dus niet om wat X behoorde te verwachten en waarmee hij rekening behoorde te houden. De geschillencommissie is van oordeel dat deze schadegebeurtenis voor X onvoorzien/onverwacht was omdat hij er niet aan heeft gedacht om de kraan dicht te draaien en de stop uit de gootsteen te halen.

De geschillencommissie oordeelt ook dat de waterschade ‘plotseling’ is ontstaan. Tussen het vollopen van de gootsteen en het overstromen daarvan zat immers een korte tijd. Hierdoor kwalificeert de schadegebeurtenis volgens de geschillencommissie als plotseling. De conclusie van de geschillencommissie is dan ook dat de vordering van X tot dekking onder de inboedelverzekering via bindend advies wordt toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2022-1016 d.d. 1 december 2022

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel nr. 921 | januari-februari 2023

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flink

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag