15-08-2023

Het roesten van nietjes is geen plotselinge gebeurtenis

X is verzamelaar van stripboeken van Batman. Een deel van deze boeken heeft X opgeborgen in brandwerende koffers. Deze koffers zijn zo ontworpen dat deze volledig waterdicht zijn. De luchtvochtigheid in de koffers was daarmee zodanig hoog dat de nietjes in de boeken waren gaan roesten. Bij de boeken die X had opgeborgen in gewone plastic dozen waren de nietjes gewoon in tact en was van roest geen sprake.

Waardedaling

Als gevolg van de roestende nietjes zijn de boeken in waarde gedaald. De schade is vastgesteld op ruim € 4.900,- X claimt deze schade op zijn inboedelverzekering bij ASR. Maar ASR wijst het verzoek tot dekking af, door zich er onder meer op te beroepen dat het optreden van roest geen ‘plotselinge gebeurtenis’ is in de zin van de polisvoorwaarden. Omdat partijen er onderling niet uitkwamen, heeft X de zaak voorgelegd aan de geschillencommissie.

Deze stelt voorop dat bij de uitleg van een begrip in de verzekeringsvoorwaarden in beginsel alle omstandigheden moeten worden meegewogen. Maar als partijen niet met elkaar hebben onderhandeld over de voorwaarden bij het sluiten van de verzekering -wat doorgaans bij een consumentenverzekering het geval is-, dan moet bij de uitleg van een begrip vooral gekeken worden naar objectieve factoren.

Plotselinge gebeurtenis

Omdat partijen van mening verschillen over de reikwijdte van het begrip ‘plotselinge gebeurtenis’, zoekt de geschillencommissie aansluiting bij de betekenis zoals die in het woordenboek van Van Dale staat. Dit begrip wordt omschreven als “opeens, onverwacht: het hield plotseling op”. Het woord ‘opeens’ betekent volgens Van Dale “van het ene moment op het andere en volkomen onverwachts (…)”. De geschillencommissie stelt vast dat een plotselinge gebeurtenis in een kort tijdbestek moet hebben plaatsgevonden.

Door X wordt nog aangevoerd dat de boeken een jaar in de brandwerende koffers hebben gezeten en ergens in die periode zijn gaan roesten. Dit is veel sneller dan de gemiddelde levensduur van nietjes, omdat de nietjes in de andere stripboeken (die dus niet in de brandwerende koffer waren opgeslagen) niet zijn gaan roesten. De geschillencommissie gaat hier echter niet in mee omdat een ‘plotselinge’ gebeurtenis in ieder geval niet een jaar kan duren. Dit valt niet meer onder de betekenis ‘van het ene moment op het andere’ en ‘opeens’, aldus de geschillencommissie.

Conclusie

De slotsom is dus dat ASR terecht dekking heeft geweigerd voor de schade aan de stripboeken. De vordering van X tot dekking wordt via bindend advies afgewezen.

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel 926 | juli-augustus 2023

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flinck

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag