27-06-2022

Fotoshoppen met fietssleutels

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2022-0343, d.d. 26 april 2022

X is eigenaar van een elektrische fiets. In maart 2021 wordt de fiets van X gestolen. X claimt deze diefstal bij Unigarant waar hij een fietsverzekering had gesloten. De polisvoorwaarden schrijven onder meer voor dat X over twee originele fietssleutels moet beschikken. Desgevraagd stuurt X aan Unigarant tot tweemaal toe een foto van twee fietssleutels. Op de foto’s die X heeft ingestuurd staat evenwel twee keer dezelfde sleutel afgebeeld. De sleutels die X nadien per post aan Unigarant toestuurde bestonden uit één originele sleutel en één kopiesleutel.

Aan de door Unigarant ingeschakelde expert verklaarde X dat hij met behulp van Photoshop de foto’s had bewerkt. X wilde het doen voorkomen alsof hij over twee sleutels beschikte terwijl dit in werkelijkheid niet zo was. Uit de bankgegevens die X aan de expert liet zien, bleek dat de reservesleutel eerst ná de datum van de opgegeven diefstal was betaald. Ook op dit punt had X eerder andersluidend verklaard. Hij gaf namelijk aan dat hij in februari -dus ruim vóór de diefstal- al een reservesleutel had laten maken omdat zijn andere originele sleutel bij de fietsenmaker was blijven liggen.

Fraude

Naar aanleiding van het rapport van de expert trekt Unigarant de conclusie dat X fraude heeft gepleegd. Unigarant weigert dan ook de schade aan de fiets aan X uit te keren. En Unigarant gaat over tot registratie in de frauderegisters met terugvordering van de gemaakte onderzoekskosten. X wendt zich daarop tot de geschillencommissie. X bepleit dat de maatregelen van Unigarant disproportioneel zijn en dat X -die een bijstandsuitkering geniet- zich geen nieuwe elektrische fiets kan veroorloven waardoor hij niet mobiel is.

De geschillencommissie gaat niet mee in het verhaal van X. Volgens de geschillencommissie heeft X door zijn acties geprobeerd om Unigarant te bewegen een schade-uitkering te laten doen terwijl X wist dat hij Unigarant daarbij misleidde. De geschillencommissie is het met Unigarant eens dat het manipuleren van een foto en het aanvankelijk verzwijgen van de datum waarop de reservesleutel was vervaardigd (d.i. na de diefstal) als opzettelijke misleiding gekwalificeerd moet worden.

Als gevolg van deze fraude heeft Unigarant volgens de geschillencommissie terecht geweigerd om de schade te vergoeden. Ook de door X gevorderde verwijdering van zijn gegevens uit onder meer het Extern Verwijzingsregister (EVR) wordt door de geschillencommissie niet gehonoreerd. De geschillencommissie is namelijk van oordeel dat Unigarant bij het doen van de registratie zorgvuldig te werk is gegaan. En Unigarant heeft zich gehouden aan de voorgeschreven regels voor registratie.

Tot slot wijst de geschillencommissie de vordering van Unigarant tot betaling van de onderzoekskosten van de ingeschakelde expert toe. Nu het zowel redelijk was dat Unigarant deze kosten maakte en de omvang van deze kosten redelijk is, doorstaat deze post volgens de geschillencommissie de dubbele redelijkheidstoets. X moet deze kosten als gevolg van de door hem gepleegde wanprestatie aan Unigarant vergoeden. Daarmee valt bij wege van bindend advies het doek voor het pleit van X aan het adres van Unigarant.

Lees hier het artikel zoals het is verschenen in Beursbengel nr. 915 | juni 2022

Lees hier het artikel zoals het is gepubliceerd op Platform Flink.

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag