11-10-2021

Offerte opvragen bij verzekeraar met wie geen overeenkomst is?

Rechtbank Midden-Nederland 4 augustus 2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:3687
Een adviseur werkt doorgaans niet met alle verzekeraars samen. Vaak heeft een adviseur (al dan niet via een gevolmachtigd agent) slechts met een aantal verzekeraars een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Een samenwerking met een verzekeraar biedt voor de adviseur onder meer de mogelijkheid om offertes opvragen bij deze verzekeraar. Daarmee kan aan de klant een voorstel worden gedaan tegen welke premie en onder welke voorwaarden het risico bij de verzekeraar kan worden verzekerd. Als de klant zich in het aanbod van de verzekeraar kan vinden dan zorgt de adviseur er voor dat de verzekeringsovereenkomst tot stand komt. De verzekering behoort vanaf dat moment tot de portefeuille van de adviseur. In deze zaak, die aan de rechtbank Midden-Nederland was voorgelegd, speelde de vraag of de adviseur verplicht was om ook bij een verzekeraar met wie hij niet samenwerkte een offerte voor een verzekering op te vragen. De casus was als volgt.

Verzekering wagenpark

X is eigenaar van ruim 20 bestelwagens. Deze bestelwagens stelt X ter beschikking aan de transportonderneming van zijn dochtervennootschap. Via bemiddeling van zijn adviseur had X het bestelwagenpark verzekerd bij HDI. Eind 2017 heeft HDI te kennen gegeven dat de polis per 31 december 2017 beëindigd zal worden. Door de adviseur is bij Amlin een offerte opgevraagd. De adviseur heeft na akkoord daarvan van X gezorgd dat de verzekering bij Amlin per 1 januari 2018 tot stand kwam.
In de loop van 2018 heeft de adviseur nogmaals een inventarisatieronde bij diverse verzekeraars gedaan. Daaruit kwam naar voren dat Avéro Achmea voor 2019 een premie zou rekenen van ruim € 88.000,-. Bij Amlin zou X een premie van ruim € 93.000,- verschuldigd zijn. X heeft in 2018 zelf -zonder medeweten van zijn adviseur- naar een offerte geïnformeerd. X heeft vervolgens rechtstreeks (en nog steeds buiten de adviseur om) bij TVM een verzekering gesloten voor het wagenpark.
Over het jaar 2019 berekende TVM aan X een premie van ruim € 48.000,-. Dit bedrag was ongeveer gelijk aan de premie die X eerst (dus voorafgaand aan de opzegging) bij HDI betaalde (ruim € 45.000,-) en ruim minder dan de premie van Amlin en Avéro Achmea. X vindt achteraf dat hij in het jaar 2018 te veel premie heeft betaald. X stelt zijn adviseur daarom aansprakelijk. De schade die X vordert is gelijk aan de premie die hij in 2018 aan Amlin heeft betaald minus het bedrag dat X naar schatting bij TVM zou moeten betalen voor de verzekering van zijn wagenpark.

Passende verzekering

De rechtbank stelt voorop dat een adviseur zich er voor zal moeten inspannen om aan zijn klant een passende verzekering te adviseren. Wat onder passend verstaan kan worden, hangt volgens de rechtbank af van de wensen van de klant. De rechtbank is van oordeel dat een adviseur in zijn algemeenheid geen fout maakt als hij op zich een passende verzekering maar niet de allergoedkoopste aan zijn klant voorstelt. De rechtbank is evenmin van oordeel dat een adviseur in zijn algemeenheid niet verplicht is om ook buiten de portefeuille om te kijken of er mogelijk een verzekeraar is die een goedkoper alternatief wil offreren.
Maar in dit specifieke geval was er volgens de rechtbank wel voldoende aanleiding voor de adviseur om een uitgebreidere zoektocht te ondernemen. Want de rechtbank is van oordeel dat de omzet (sic!), liquiditeit en de winst van de onderneming van X onder druk komen te staan door de hogere premie. Kort gesteld had de adviseur of zelf bij TVM moeten informeren naar een offerte voor het wagenpark of de adviseur had X (reeds in 2017, dus na de opzegging door TVM) op de mogelijkheid moeten wijzen om contact op te nemen met TVM. Deze regel geldt volgens de rechtbank als een verzekerde anders een substantieel lagere premie mist en die lagere premie van bijzonder belang is voor haar bedrijfsvoering.

Conclusie rechtbank

De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de adviseur zijn verplichting heeft geschonden om de overeenkomst van opdracht met X met zorg uit te voeren. De adviseur heeft daarmee niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. Volgens de rechtbank is de adviseur tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen en zal de door X geleden schade dan ook moeten vergoeden.
De rechtbank acht het redelijk dat X het premieverschil vordert tussen de premie die zij in 2018 aan Amlin heeft betaald en de premie die TVM bereid was geweest in rekening te brengen. De door de adviseur te berde gebrachte verweren hiertegen worden door de rechtbank gemotiveerd verworpen. De rechtbank gaat op detailniveau in op de stellingen van de adviseur dat de beide polissen op punten van elkaar verschillen en dat de premieberekening van TVM daardoor veel lager uitvalt. Anders dan de adviseur betoogt, is er volgens de rechtbank geen sprake van het vergelijken van appels en peren.
De vordering van X wordt dus door de rechtbank toegewezen met veroordeling van de adviseur in de proceskosten. Door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de adviseur is inmiddels al aangegeven dat de procedure bij het hof zal worden voortgezet. Afgewacht zal dus moeten worden of het hof met de door de rechtbank uitgezette lijn kan instemmen. Of dat de rechtbank op dit punt zal worden teruggefloten. Wordt dus nog vervolgd. 

Onze expertises

 • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
 • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
 • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
 • arbeidsrecht;
 • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
 • nieuwe distributiekanalen.

Onze expertises

Wij stellen de bedrijfsvoering, de klant en het personeel van intermediairs centraal

Bedrijfsovername

 • Due Diligence Onderzoek (DDO)

 • Onderhandelen

 • Contracten opstellen

Geschillen

 • Dekkingsgeschillen

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Aandeelhoudersgeschillen

Financieel toezicht

 • Advies Wft / Bgfo

 • Vergunning

 • Beheerst beloningsbeleid

Contracten

 • Opstellen overeenkomsten

 • Beoordelen (polis) voorwaarden

 • Herschrijven voorwaarden op B1-niveau

 • Gespecialiseerd

  in de financiële branche

 • Advies en begeleiding

  bij aan- of verkoop van een assurantieportefeuille

 • Specifiek

  gericht op het intermediair

 • Klankbord en adviseur

  bij geschillen tussen diverse partijen

Polis Advocaten in

Wilt u meer weten of wilt u persoonlijk kennismaken?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Laan van Nieuw Oost-Indië 133C
  2593 BM Den Haag